REGULAMIN SKLEPU

Śląskiej Fundacji Inicjatyw Społecznych

ADMINISTRATOR

§ 1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego Śląskiej Fundacji Inicjatyw Społecznych prowadzonego na stronie internetowej http://mocpomagania.pl jest Śląska Fundacja Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Chorzowie , ul. Pudlerska 22, 41-500 Chorzów (adres do korespondencji: 41-500 Chorzów ul. Omańkowskiej 1) , wpisana do przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy -Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000310932, o numerze NIP: 627-265-32-16, o numerze REGON: 240981443.

DEFINICJE

§ 2. Użyte w niniejszym Regulaminie słowa oznaczają:

a. Klient –osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego http://mocpomagania.pl,, w tym w szczególności dokonuje zakupu Produktów;

b. Konsument -osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Produkt dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;

c. Koszyk –elektroniczny formularz, za pomocą którego Klient dokonuje wyboru Produktu w celu złożenia zamówienia na wybrany Produkt;

d. Partner – Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny z siedzibą w Chorzowie przy ul. Omańkowskiej 1, 41-500 Chorzów wpisane do rejestru stowarzyszeń w prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy –Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000019371; o nr NIP: 627-227-26-90; o nr Regon: 273493347. W ramach oddzielnej umowy Właściciel sklepu część zysków przeznacza na działania statutowe Partnera.

e. Polityka Prywatności -zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta stanowiący integralną część Regulaminu –dostępny w Sklepie Internetowym;

f. Produkt –należy przez to rozumieć rzecz ruchomą oferowaną przez Sprzedającego za pośrednictwem sklepu internetowego http://mocpomagania.pl.

g. Regulamin –niniejszy dokument, który określa zasady dokonywania sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego http://mocpomagania.pl , sporządzony w oparciu o art. 8 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 12 i nast. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);

h. Sklep internetowy –należy przez to rozumieć sklep internetowy Śląskiej Fundacji Inicjatyw Społecznych dostępny pod adresem elektronicznym http://mocpomagania.pl , za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz dokonać zakupu Produktu;

i. Sprzedający –Śląska Fundacja Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Chorzowie , ul. Pudlerska 22, 41-500 Chorzów (adres do korespondencji: 41-500 Chorzów ul. Omańkowskiej 1) , wpisana do przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy -Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000310932, o numerze NIP: 627-265-32-16, o numerze REGON: 240981443.

j. Umowa sprzedaży –umowa cywilnoprawna w rozumieniu Ustawy Kodeks cywilny, zawierana na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym, w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 3. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, składania zamówień na Produkty dostępne w Sklepie internetowym, dostarczania zamówionych Produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Produktów oraz uprawnienia Klienta będącego Konsumentem do odstąpienia od umowy jak również zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera.

PROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY

§ 4. 1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedający prezentuje Produkty oraz ich ceny. Sklep internetowy udostępnia możliwość zaproszenia Klientów do zawierania umów sprzedaży w zakresie Produktów, znajdujących się w aktualnej ofercie Sprzedającego.

2. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie internetowym są materiałami poglądowymi, umożliwiającymi wyrobienie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach Produktu. Wygląd Produktów na zdjęciach prezentowanych w Sklepie internetowym może różnic się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Produktu wydawanego Klientowi, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego wobec Klientów będących Konsumentami.

3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2 powyżej nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznych danego Produktu.

4. Informacja o głównych cechach, cenie, dostępności Produktu wyświetla się w Sklepie Internetowym przy zdjęciu lub w opisie Produktu.

5. Ogłoszenia, reklamy i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 

§ 5.1. Klient może składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego całodobowo przez siedem dni w tygodniu z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone po godzinie 15.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia –następnego dnia roboczego następującego po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2. Podstawowym warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe zdalne wypełnienie stosownego formularza elektronicznego na stronie http://mocpomagania.pl, wybór formy dostarczenia zamówienia oraz zaakceptowanie płatności za zamówienie.

3. W celu złożenia zamówienia, Klient poprzez dostęp do Sklepu internetowego, zobowiązany jest:

a. Wybrać Produkt, który ma być przedmiotem Umowy zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” lub równoznaczny;

b. Wybrać sposób dostarczenia produktu. Produkt dostarczony może być poprzez kuriera, Pocztą lub może zostać odebrany w dni powszednie za wyjątkiem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy w siedzibie Śląskiej Fundacji Inicjatyw Społecznych 41-500 Chorzów, ul. Pudlerska 22 w godzinach od 15.00 do 20.00 oraz w siedzibie Partnera Stowarzyszenia na Rzecz Rodziny 41-500 Chorzów, ul. Omańkowskiej 1 w godzinach od 9.00 do 19.00.

c. Wpisać dane Klienta będącego odbiorcą zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu.

d. Wybrać sposób płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie internetowym.

e. Zweryfikować prawidłowość wprowadzanych/wybranych danych dotyczących zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj Produktu, miejsce odbioru Produktu, danych Klienta, cenę za Produkt oraz formę płatności;

f. Potwierdzić jako wiążące go, postanowienia Regulaminu.

g. Zaznaczyć opcję „Zrealizuj zamówienie” lub równoznaczną, która oznacza, że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty lub tez potwierdza, iż jest świadomy, że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu.

5. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w procesie składania zamówienia, zostanie wysłane przez Sprzedającego potwierdzenie złożenia zamówienia. Sprzedający rozpatrzy złożone zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. Warunkiem potwierdzenia zamówienia jest dostępność Produktu. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej.

6. Klient może anulować zamówienie do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży (Potwierdzenia Zamówienia).

ZASADY PŁATNOŚCI I SPOSOBU DOSTARCZENIA PRODUKTU

§ 6.1. Sprzedający za pośrednictwem Sklepu internetowego realizuje zamówienia w sposób wskazany przez Klienta w elektronicznym formularzu zamówienia.

2. Klient wybiera jeden z dostępnych sposobów dostarczenia produktu oraz jeden z dostępnych sposobów płatności.

3. Dostarczenie przesyłki z Produktem realizowane jest tylko w dni robocze.

4. Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

5. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

6. Z przyczyn niezależnych od Sklepu realizacja zamówienia może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji Sklep poinformuje niezwłocznie o przyczynie wydłużenia terminu realizacji zamówienia i wskaże nowy termin realizacji zamówienia.

7. Klient ma możliwość uiszczenia ceny zakupu za wybrany Produkt jedynie przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) –przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedającego. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedającego potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

WARUNKI REKLAMACJI

§ 7 1. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Klientowi.

2. W celu rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) i opisem reklamacji na adres Sprzedającego.

3. Sprzedający w terminie 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta –Sprzedający niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny, Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 8 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 7 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia, tj. dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Produktu.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i został zamieszczony przez Sprzedającego na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem http://mocpomagania.pl Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: sklep@mocpomagania.pl

3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą.

4. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Klient zobowiązany jest do zwrotu Sprzedającemu produktu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedającego przed upływem tego terminu.

6. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedającego:

Śląska Fundacja Inicjatyw Społecznych

41-500 Chorzów,

ul. Omańkowskiej 1

7. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Śląska Fundacja Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Chorzowie , ul. Pudlerska 22, 41-500 Chorzów (adres do korespondencji: 41-500 Chorzów ul. Omańkowskiej 1) , wpisana do przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy -Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000310932, o numerze NIP: 627-265-32-16, o numerze REGON: 240981443.

2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) („Uodo”), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024).

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Klientów na wskazanych w Regulaminie zasadach i w zakresie, w jakim dane te zostały mu udostępnione przez podmioty, których dotyczą.

4. W momencie składania zamówienia Klient udostępnia Administratorowi następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz adres fizyczny do doręczenia Produktu. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków.

5. Podanie przez Klienta danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 4 niniejszego paragrafu Regulaminu jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

6. Dane osobowe Klienta udostępnione administratorowi danych osobowych są przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3 Uodo w celu przygotowania i wysłania złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego zamówienia, a także w celach finansowo-księgowych, a więc wyłącznie w celach związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy Sprzedaży.

7. Administrator danych osobowych może przetwarzać dane osobowe Klientów w prawnie usprawiedliwionym celu administratora oraz w innych celach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.

8. Administrator danych osobowych informuje Klientów, iż (I) nie mają możliwości korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną z wykorzystaniem pseudonimu, (II) dane osobowe przesyłane przez Klienta elektronicznie są chronione poprzez Hypertext Transfer ProtocolSecure.

9. W przypadku uzyskania przez administratora danych osobowych wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), administrator danych osobowych może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. Administrator danych osobowych może powiadomić Klienta o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

10. Administrator danych osobowych jest uprawniony do udostępniania danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

11. W kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych Klient może się skontaktować z administratorem danych osobowych przez pocztę elektroniczną na adres mocpomagania@gmail.com

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10. 1.Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu internetowego, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

2. Klient niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni je akceptuje oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Klient potwierdza, że do niniejszego Regulaminu został dołączony Załącznik w postaci Pouczenia o odstąpieniu od umowy oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy w możliwej do zapisu i wydruku formie.

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporo w powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedającego do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedający poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 marca 2016 roku.